Wspólnota Ewangelii w Skoczowie

Wierzymy


1) w Boga w Trójcy Świętej jedynego, w osobach Ojca i Syna i Ducha Świętego;

2) w nieomylność i Boże natchnienie całości Pisma Świętego - Biblii - jako Słowa Bożego, stanowiącego jedyną normę wiary i życia; 

3) w Synostwo Boże Jezusa Chrystusa, poczętego z Ducha Świętego, narodzonego z Marii Dziewicy;
w Jego śmierć na krzyżu za grzech świata i Jego zmartwychwstanie w ciele; w Jego wniebowstąpienie
i powtórne przyjście w chwale;

4) w pojednanie z Bogiem przez opamiętanie i wiarę w Ewangelię, 

5) w chrzest wodny i Wieczerzę Pańską;

6) w chrzest w Duchu Świętym, przeżywanie pełni Ducha i Jego darów;

7) w jeden Kościół, święty, powszechny i apostolski;

8) w uzdrowienie chorych jako znak łaski i mocy Bożej; 

9) w zmartwychwstanie i życie wieczne.